Start

Pyrazool en microverontreiniging

dinsdag 01 december 2015 17:44 Op 30 november vond in de Tweede Kamer het jaarlijkse begrotingsoverleg Water plaats. Er was dit keer veel aandacht voor de controleerbaarheid van het beleid ter verbetering van de waterkwaliteit.

De Kamerleden vinden het lastig om te controleren of het beleid dat wordt ingezet om de waterkwaliteit te verbeteren ook echt daaraan bijdraagt. Zijn de maatregelen die worden afgesproken wel doelmatig en kosteneffectief?

PYRAZOOL EN MICROVERONTREINIGING

De Kamerleden uitten daarnaast zorgen over de effecten van nieuwe stoffen in het water, zoals pyrazool en microplastics. Er was ook aandacht voor medicijnresten en het ontbreken van normen op dit punt. CU en D66 vinden de aanpak van de staatssecretaris niet voortvarend genoeg.

Zij gaven aan een fonds te willen waaruit onderzoek wordt gefinancierd naar de effecten van medicijnresten in het (oppervlakte)water. De minister gaf aan dat er recent een Europees fonds ingesteld is en dat Nederlandse onderzoeksvragen daar kunnen worden ingediend. Zij heeft geen behoefte om een nationaal fonds in te stellen. lees verder

Bestuursagenda 2016

Droge beddingdinsdag 22 september 2015 16:34 Het Algemeen Bestuur van Waterschap Vallei en Veluwe heeft 4 speerpunten voor de agenda van 2016 gekozen:

- Deltaplan agrarisch waterbeheer en zoetwater hoge zandgronden.
- Het stimuleren van technische en sociale innovaties.
- Klimaatadaptie in stedelijke omgeving.
- Circulaire economie.

Met deze onderwerpen willen we om te beginnen in 2016 ons "visitekaartje" afgeven voor de bestuursperiode van 2015 tot 2019. lees verder

Vragen groene belegging biovergister

donderdag 30 april 2015 17:00 In de AB vergadering van 29 maart heeft Gerard van den Brandhof de volgende vragen aan het college gesteld:

Een onderwerp wat dit kalenderjaar door het AB van waterschap Vallei en Veluwe besproken zal worden is het aangaan van een PPS-constructie voor de ontwikkeling van een vergister op de RWZI in Harderwijk. Met deze installatie moet het mogelijk worden om koemest te verwerken en om te zetten naar biogas.

Als ChristenUnie fractie staan we positief tegenover deze ontwikkeling en zijn van mening dat:
- Dit een bijdrage levert aan de circulaire economie
- Het bijdraagt aan het behalen van de klimaatdoelstellingen om te werken aan hernieuwbare energie
- Agrariërs hierbij een extra afzetkanaal krijgen voor de verwerking van overtollige mest
- Transportkosten en verwerkingskosten van mest zullen dalen door het bieden van een regionale oplossing
- Het een versterking biedt voor de uitvoering van onze kerntaken.

De ChristenUnie fractie in de Tweede Kamer wil deze ontwikkeling stimuleren, en heeft een motie ingediend voor uitbreiding van de omgevingswet. Waterschappen moeten ook wettelijk de bevoegdheid krijgen een rol te spelen in de terugwinning van energie en grondstoffen.
Graag zouden we onze inwoners meer willen betrekken bij deze ontwikkelingen. Daarbij denken we aan het benutten van fiscale regelingen voor groene beleggingen. lees verder