Kieskompas

In onderstaande tabel volgt een overzicht van vragen die in kieskompas gesteld zijn, en toelichting op de standpunten die wij hebben ingenomen. Reacties naar aanleiding van deze stellingname zijn van harte welkom: e-mail.

Stelling

Mening

Toelichting op deze mening

01. Zelfstandige ondernemers (oa ZZP-ers) met een inkomen onder het bijstandsniveau, hoeven geen waterschapsbelasting te betalen

mee eens

Wij pleiten voor gelijke behandeling van ingezetenen en ondernemers. ZZP'ers kunnen gezien worden als een moderne vorm van een dagloner.

02. Mensen met een bijstandsinkomen hoeven geen waterschapsbelasting te betalen

mee eens

Naar Bijbelse normen vinden we dat we rekening moeten houden met de zwakken in de samenleving.

03. Om visvriendelijke gemalen mogelijk te maken mag de waterschapsbelasting worden verhoogd

mee eens

De meerkosten van het visvriendelijk maken van een gemaal zullen beperkt zijn. Als de meerkosten moeten worden opgebracht door belastingverhoging zal dat per inwoner een zeer klein bedrag zijn.

04. Inwoners van  een gebied waar wordt gepompt, moeten meer belasting betalen dan inwoners van gebied waar niet wordt gepompt

niet mee eens

Wij hanteren het solidariteitsbeginsel. Er zijn meer aspecten waarin onderscheid in belastingheffing gemaakt kan worden. Waar moet je dan wel en geen rekening mee houden? Ook nemen perceptiekosten toe bij tariefsdifferentiatie.

05. De waterschapsbelasting mag worden verhoogd om meer ruimte voor natuur te maken

mee eens

Natuur heeft een belangrijke (geo)hydrologische en hydraulische functie: bergen, vasthouden en vertraagd afvoeren van water. Investeren in een robuust watersysteem is investeren in natuur! (blauw-groene zone's/gebieden trekken bovendien als unieke habitats bijzondere (en zeldzame) flora en fauna aan.

06.  De waterschapsbelasting mag worden verhoogd om de dijken aan de hoogste eisen te laten voldoen

mee eens

Veiligheid staat voorop. Wij zijn van mening dat de Grebbedijk gezien het economisch belang van de Gelderse Vallei aan de hoogste eisen moet voldoen.

07. Boeren en bedrijven die direct economisch voordeel halen uit het werk van het waterschap moeten meer belasting betalen dan burgers

mee eens

Boeren en bedrijven betalen al meer belasting omdat gekeken wordt naar de OZB waarde, en het aantal geleverde vervuilingeenheden.

08. Het waterpeil moet worden aangepast aan de eisen van boerenbedrijven

neutraal

Peil volgt functie is de norm die nu wordt gehanteerd. Ook dient rekening gehouden te worden met het hele watersysteem met gevolgen voor bijvoorbeeld inklinking van gronden of verdroging. Wij zien geen reden om daarin verandering aan te brengen.

09. Het waterpeil moet zo veel mogelijk worden aangepast aan de natuur, zelfs al gaat dit ten koste van de landbouw

niet mee eens

We maken bezwaar tegen de term "zo veel mogelijk". Aanpassen aan natuur moet als dit de functie is. Het moet niet ten koste gaan van de agrarische bedrijven. Indien wel dan moet dit gecompenseerd worden.

10. Bedrijven die herhaaldelijk milieuregels overtreden, moeten gesloten worden

mee eens

Het is overigens niet de bevoegdheid van het waterschap dit te doen. Het waterschap kan wel een boete opleggen.

11. Boeren moeten zelf opdraaien voor de schade van mislukte oogsten als zij op laaggelegen grond bebouwen

mee eens

Dit is een bedrijfsrisico. Een claim kan alleen ingediend worden bij nalatigheid van het waterschap als het gaat om het peilbeheer, of het onderhoud van de watergangen.

12. In droge tijden moet er een verbod komen op het besproeien van gewassen, zelfs als dit ten koste gaat van de landbouw

neutraal

Het gebruik van water in perioden van extreme droogte voor het besproeien van gewassen, kan er toe leiden dat de droogte verergert door versnelde daling van de peilen en het grondwater. Het waterschap is verantwoordelijk voor het handhaven van de minimum peilen. Hier moet terughoudend mee worden omgegaan.

13. Het waterschap moet strenger controleren op het gebruik van bestrijdingsmiddelen langs slootkanten, zelfs als dit extra geld kost

niet mee eens

Het huidige niveau van controles door Boa's is afdoende.

14. In plaats van de milieu-inspectie, moeten bedrijven en boeren zelf de controle over milieuregels uitvoeren

niet mee eens

Wij zouden graag overleg willen met bedrijven en boeren om te kijken of ze dit een haalbare kaart vinden, en of dit voor beide partijen tot een aanvaardbare en controleerbare oplossing leidt.

15. Vissen moeten beter worden beschermd, zelfs al leidt dat tot hogere kosten

neutraal

Dit is het reguliere beleid van alle waterschappen, als gekeken wordt naar de bouw en vervanging van gemalen. Hier zijn beperkte extra kosten mee gemoeid die al verwerkt zijn in de tarieven.

16. Burgers die regenwater zelf opvangen moeten een vergoeding van het waterschap krijgen.

mee eens

Wij zijn voor een tegemoetkoming in de kosten van de aanleg van voorzieningen, op voorwaarde dat ook de gemeente bijdraagt. Het waterschap is gebaat bij zo weinig mogelijk aanvoer van regenwater op de zuivering.

17. Het waterschap moet volledig klimaatneutraal gaan werken, zelfs als dit leidt tot extra kosten

neutraal

Wij ondersteunen volledig de ambitie om klimaatneutraal te werken. Dit hoeft echter niet tot extra kosten te leiden. Het zou best eens kunnen zijn dat het zelfs lagere kosten met zich meebrengt.

18. Het waterschap moet minder natuurgebieden herstellen omdat herstel leidt tot extra kosten

niet mee eens

Het herstel van natuurgebieden wordt veelal gesubsidieerd door de provincie. Het in stand houden van  de gerealiseerde natuur met goed waterbeheer zorgt wel voor extra kosten maar deze zijn relatief laag terwijl er een maatschappelijk voordeel is.

19. Het waterschap moet extra investeren in het herbouwen van oude watermolens om ze geschikt te maken voor het opwekken van energie

niet mee eens

Als dit cultureel-historisch verantwoord kan: ja. Zo niet: nee. Een duurzame functie mag niet ten koste gaan van het monumentale karakter en de historische waarde. Beter is het om daar de investering te doen waar meer en goedkoper rendement te behalen valt.

20. Het waterschap mag bezuinigen op natuurbeheer

neutraal

Enkel als het bijdraagt aan de waterhuishoudkundige doelstelling en past in het kader van de kerntaken van het waterschap.

21. Het waterschap moet meer geld uittrekken voor het herstel van natuurgebieden

neutraal

Het herstel van natuurgebieden wordt veelal gesubsidieerd door de provincie. Bij natte Ecologische Verbindings Zone's neemt het waterschap de uitvoering voor zijn rekening. Wij zijn van mening dat het waterschap de provincie daarin moet ondersteunen.

22. In plaats van energie uit olie en gas moet het waterschap gebruik maken van groene energie, zelfs al leidt dit tot meer kosten

mee eens

Het waterschap mag als overheid een voorbeeldfunctie vervullen. Doordat het waterschap zelf voor meer dan 61% groene energie zelf opwekt, is er eerder sprake van een kostenbesparing dan stijging.

23. Het waterschap mag bezuinigen op de aanleg van fietspaden en wandelpaden

neutraal

Dit is geen taak van het waterschap. Dergelijke projecten worden wel gesubsidieerd. Vanwege het maatschappelijk belang moet op de subsidie niet bezuinigd worden.

24. Het waterschap moet geld uittrekken om water al in de woonwijk te zuiveren

mee eens

Een dergelijke stap voer je alleen uit als de kosten en baten met elkaar in evenwicht gebracht worden, en er een kostenbesparing haalbaar is.

25. Om te voldoen aan de eisen van waterkwaliteit mag de waterschapsbelasting stijgen

mee eens

Door de steeds hogere eisen moeten meer maatregelen getroffen worden. Deze worden niet gesubsidieerd door andere instanties. Efficiënter werken beperkt de stijging van kosten deels, maar zal niet voldoende opleveren.

26. Om schoon water te garanderen moeten boeren strenger worden gecontroleerd op het verspreiden van meststoffen

niet mee eens

Het huidige niveau van controles door Boa's is afdoende. Wij zijn voorstander van een meldingssysteem waarbij het voor iedereen makkelijker wordt melding te maken van een calamiteit. Sociale controle dus, die minder kosten met zich meebrengt.

27. Het waterschap moet meer geld uittrekken voor innovatie om schoner oppervlaktewater te krijgen, zelfs al moeten daarvoor de belastingen omhoog

mee eens

Veelal gaan de kosten voor de baat. Om onze kinderen niet op te zadelen met problemen moeten we investeren in de toekomst en innovaties mogelijk te maken. Dat is goed rentmeesterschap.

28. Het aantal zetels voor belangengroepen die bedrijven, boeren en natuurorganisaties vertegenwoordigen, moet worden verminderd

mee eens

We kunnen ons wel voorstellen dat gezien het toenemend belang van het stedelijk waterbeheer, het wettelijk minimum aantal geborgde zetels naar beneden wordt bijgesteld.

29. Belangenorganisaties van het bedrijfsleven moeten minder invloed krijgen op het waterschapsbestuur

mee eens

Anders dan bij boeren en natuurorganisaties, brengt het bedrijfsleven minder haar kennis in, in het bestuur. Wij zijn voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Niet alle bedrijven hebben deze filosofie.

30. Het waterschap moet stoppen met ontwikkelingssamenwerking

niet mee eens

I.p.v. ontwikkelingssamenwerking spreken we liever over buitenlandbeleid. Wij brengen niet alleen kennis, maar kunnen ook kennis opdoen als het bijvoorbeeld gaat om verdrogingbestrijding.

31. Waterschappen mogen alleen deelnemen aan internationale ontwikkelingsprojecten als daar een vergoeding tegenover staat

niet mee eens

Ondanks het feit dat we voor sommige activiteiten wel een vergoeding krijgen, hoeft dat niet in alle gevallen zo te zijn.

32. In plaats van fuseren moet het waterschap Vallei en Veluwe een zelfstandig waterschap blijven, zelfs al kost dit meer geld

mee eens

De grootte van het waterschap is nu zodanig dat we kwalitatief goed werk kunnen leveren. Wij vrezen dat een verdere opschaling ten koste zal gaan van de kwaliteit, en mogelijk eerder meer geld kost, dan minder geld.

33. Het waterschap moet het aantal regels voor bedrijven verminderen

mee eens

Overleg met de bedrijven kan leiden tot een betere samenwerking met minder regels en lagere kosten. Wij zijn van mening dat de kwaliteit niet achteruit mag gaan.

34. Het waterschap moet volledig een bestuur van benoemde deskundigen worden, zelfs al is er dan minder democratische controle

niet mee eens

De huidige mengvorm van geborgde zetels en zetels voor ingezetenen voldoet uitstekend. Dus niet tornen aan het huidige bestel.

35. Dijken en oevers moeten worden opengesteld voor recreatie, zelfs als hierdoor de onderhoudskosten stijgen

neutraal

Het waterschap kan subsidies verstrekken voor recreatieve voorzieningen, maar moet daarvoor niet de initiatiefnemer zijn.

36. Het waterschap moeten zorgen voor fietspaden op dijken, zelfs al leidt dat tot extra kosten

niet mee eens

Het waterschap stelt de dijk beschikbaar voor aanleg van een fietspad. Het waterschap moet geen wegbeheerder willen zijn, en dus ook geen beheerder van een fietspad.

37. Het waterschap mag bezuinigen op het onderhoud van historische gemalen, molens en sluizen

niet mee eens

Alle water gerelateerde cultuurhistorie moet zodanig onderhouden worden dat deze wordt geconserveerd en niet verloren gaat.

38. Het Apeldoorns kanaal moet geschikt gemaakt worden voor recreatief gebruik, zelfs als dit tot extra kosten leidt

neutraal

Zoals met andere recreatieve voorzieningen, moet het waterschap hiervoor niet de initiatiefnemer zijn. Als de provincie het waterschap aanwijst als vaarwegbeheerder moet dat volledig vergoed worden.

39. Bij de versterking van de Grebbedijk moet het waterschap recreatie mogelijk maken en een natuurgebied ontwikkelen, zelfs als hierdoor de kosten stijgen

neutraal

Het waterschap zal niet zelf een natuurgebied ontwikkelen, tenzij dit de versterking van de Grebbedijk ten goede komt. Het waterschap kan wel faciliteren maar niet verantwoordelijk worden voor de realisatie.

40. Er moet meer ruimte komen voor toerisme en recreatie, zelfs als dit het waterschap meer geld kost

neutraal

Het waterschap kan wel faciliteren maar is niet verantwoordelijk voor recreatie en toerisme.

41. Het waterschap moet geld uittrekken voor de aanleg van vissteigers voor hengelaars

niet mee eens

Geen taak van het waterschap. Subsidie zou eventueel wel mogelijk zijn.

42. Landbouwgrond mag worden onteigend voor waterberging

mee eens

Onteigening is een uiterste middel. Wij zijn hier totaal geen voorstander van, maar in uitzonderlijke situaties moet het.

43. Om de dijken aan de huidige eisen te laten voldoen, mag het waterschap bezuinigen op waterkwaliteit

niet mee eens

Dat wil niet zeggen dat we niet willen voldoen aan de eisen. Consequentie zal dus zijn dat de belastingen omhoog moeten.

44. Het waterschap moet meer geld uitgeven aan waterbeheer in steden, en minder in landbouwgebieden

mee eens

Er valt nu ook meer rendement te halen in het stedelijk gebied. De aandacht voor de landbouwgebieden moet er wel blijven.

45. Om dijken en oevers te beschermen, mag het waterschap muskusratten doden

mee eens

Er zijn nu geen betaalbare alternatieven die garanderen dat de veiligheid niet in gevaar komt.

46. Materiaal van werkzaamheden moet zo veel mogelijk via het water worden afgevoerd om overlast te voorkomen, zelfs als daardoor de kosten stijgen

mee eens

Veiligheid is een belangrijk aandachtspunt. Het is dan ook beter niet de bestaande weg infrastructuur te gebruiken, maar aan en afvoer via het water te regelen.

47. Om meer water in de uiterwaarden te kunnen opvangen, mogen bomen worden gekapt

mee eens

Berekeningen tonen aan dat struiken en bomen een belemmering kunnen vormen voor het verlagen van waterstand.