Voormalig Waterschap Vallei & Eem

Vallei en Eem is het prachtige stukje Nederland tussen de Veluwe in het oosten en de Utrechtse heuvelrug in het westen. Het gebied wordt tegen hoog water beschermd door de Grebbedijk in het zuiden en de dijken langs het Eemmeer en de Eem in het noorden. De ChristenUnie vindt de veiligheid van deze dijken de eerste prioriteit. Rentmeesterschap verplicht tot duurzaam waterbeheer. Te nemen maatregelen moeten voldoen voor nu en voor de toekomst. Dit betekent rekening houden met klimaatverandering en zoveel mogelijk gebruik maken van natuurlijke processen. Ook innovatieve maatregelen vinden wij belangrijk. Zo willen wij graag een onderzoek naar de haalbaarheid van aparte opvang en zuivering van urine in het nieuw te bouwen Meander ziekenhuis in Amersfoort.

Wat de lasten betreft: het waterschap Vallei en Eem behoort tot de goedkopere waterschappen in Nederland. De ChristenUnie zal zich inspannen om dit zo te houden.

In het bestuur van het waterschap zullen wij steeds benadrukken dat het gaat om dienstbaarheid en verantwoord waterbeheer. Voor ons staat het algemeen belang voorop, waarbij we aan individuele belangen zoveel mogelijk recht doen. De ChristenUnie wil een open, transparant en aanspreekbaar bestuur. Dat betekent ook waar mogelijk belanghebbenden bij de besluitvorming betrekken. Heldere communicatie over de besluitvorming en de taakuitvoering is belangrijk. Het waterschap heeft veel kennis van waterbeheer. De ChristenUnie vindt dat we ook een inspanning mogen leveren om die te delen met anderen om hen zo te helpen. Wij denken dan vooral aan landen met veel armoede en waterproblemen. De ChristenUnie beseft dat de grondgebonden landbouw in belangrijke mate drager is van het prachtige landschap. En beseft ook dat een goede bedrijfsvoering een passende waterhuishouding vereist.

Bij het keren en beheren van water willen wij nadrukkelijk aandacht vragen voor landschap, natuur, cultuurhistorie en voor de schoonheid van water en waterwerken. De ChristenUnie wil de beleving van het water op een hoger peil brengen. Geen stinkende grachten of vijvers, maar mooie waterpartijen met helder en schoon water. Recreatief medegebruik van eigendommen van het waterschap willen wij zoveel mogelijk toestaan. Maar dit mag de taakuitvoering van het waterschap niet belemmeren. Het waterschap streeft naar zuinig omgaan met energie. Zo mogelijk wordt bij het waterbeheer energie opgewekt. Het waterschap gaat de uitstoot van broeikasgassen tegen. We werken toe naar een organisatie die klimaatneutraal werkt.

Jef Landman,
Lijsttrekker 2008 ChristenUnie Vallei & Eem